چنانچه شهروند یا مقیم دائم کانادا هستید و مایلید عضوی از خانواده‌تان که در خارج از کانادا زندگی می‌کند را به نزد خود بیاورید می‌توانید برای او دعوت‌نامه بفرستید؛ اما باید به یاد داشته باشید که دعوت‌نامه هیچ ضمانتی برای دریافت ویزای کانادا نخواهد داشت. در فرم دعوت‌نامه باید اطلاعات زیر را بنویسید:

اطلاعاتی در مورد فرد دعوت شونده:

اطلاعاتی در مورد شخص خودتان:

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *